اساتید گرامی! در صورتی که در کلاسی قبل از ساعت 14 دو/چند جلسه پشت هم ایجاد شود سامانه به شکل خودکار غیر از جلسه اول باقی جلسات را غیر فعال خواهد کرد . لذا در صورت نیاز به 2 ساعت برگزاری ساعت دوم را بعد از ساعت 14 ایجاد نمایید.