اساتید گرامی! در صورتی که در کلاسی قبل از ساعت 14 دو/چند جلسه پشت هم ایجاد شود سامانه به شکل خودکار غیر از جلسه اول باقی جلسات را غیر فعال خواهد کرد . لذا در صورت نیاز به 2 ساعت برگزاری ساعت دوم را بعد از ساعت 14 ایجاد نمایید.

بروز خطای فنی

این خطا ممکن است با Refresh صفحه رفع شود ، در صورت عدم رفع خطا ، به بخش پشتیبانی اطلاع رسانی نمایید .


همکاران آموزش ! خواهشمند است آدرس صفحه و کد خطا را به بخش پشتیبانی فنی اطلاع دهید .


کد خطای فنی : d5d907